debuggers.hg

annotate docs/Makefile @ 16715:c5deb251b9dc

Update version to 3.2.0-rc4
author Keir Fraser <keir.fraser@citrix.com>
date Sat Dec 29 17:57:37 2007 +0000 (2007-12-29)
parents 923b8dbb0fed
children 4ce366cde89c
rev   line source
iap10@3528 1 #!/usr/bin/make -f
kaf24@895 2
kfraser@11802 3 XEN_ROOT=..
kfraser@11802 4 include $(XEN_ROOT)/Config.mk
ewan@13713 5 include $(XEN_ROOT)/docs/Docs.mk
kfraser@11802 6
emellor@7601 7 VERSION = xen-unstable
iap10@3528 8
emellor@7601 9 DOC_MAN5SRC := $(wildcard man/*.pod.5)
emellor@7601 10 DOC_MAN1SRC := $(wildcard man/*.pod.1)
emellor@7601 11 DOC_MAN1 := $(patsubst man/%.pod.1,man1/%.1,$(DOC_MAN1SRC))
emellor@7601 12 DOC_MAN5 := $(patsubst man/%.pod.5,man5/%.5,$(DOC_MAN5SRC))
kaf24@6993 13 DOC_TEX := src/user.tex src/interface.tex
iap10@3528 14 DOC_PS := $(patsubst src/%.tex,ps/%.ps,$(DOC_TEX))
iap10@3528 15 DOC_PDF := $(patsubst src/%.tex,pdf/%.pdf,$(DOC_TEX))
iap10@3528 16 DOC_HTML := $(patsubst src/%.tex,html/%/index.html,$(DOC_TEX))
kaf24@895 17
cl349@4010 18 GFX = $(patsubst %.fig, %.eps, $(wildcard figs/*.fig))
kaf24@895 19
kaf24@9645 20 .PHONY: all
kaf24@9645 21 all: build
ewan@6803 22
kaf24@9645 23 .PHONY: build
emellor@7601 24 build: ps pdf html man-pages
ewan@13713 25 @if which $(DOT) 1>/dev/null 2>/dev/null ; then \
ewan@13713 26 $(MAKE) -C xen-api build ; else \
ewan@13713 27 echo "Graphviz (dot) not installed; skipping xen-api." ; fi
kaf24@2781 28 rm -f *.aux *.dvi *.bbl *.blg *.glo *.idx *.ilg *.log *.ind *.toc
kaf24@895 29
kaf24@9645 30 .PHONY: dev-docs
ewan@6803 31 dev-docs: python-dev-docs
ewan@6803 32
kaf24@9645 33 .PHONY: ps
kaf24@2781 34 ps: $(DOC_PS)
kaf24@2781 35
kaf24@9645 36 .PHONY: pdf
kaf24@2781 37 pdf: $(DOC_PDF)
kaf24@2781 38
kaf24@9645 39 .PHONY: html
kaf24@4145 40 html:
kaf24@4145 41 @if which $(LATEX2HTML) 1>/dev/null 2>/dev/null; then \
kaf24@4145 42 $(MAKE) $(DOC_HTML); fi
kaf24@895 43
kaf24@9645 44 .PHONY: python-dev-docs
ewan@6803 45 python-dev-docs:
emellor@6953 46 @mkdir -v -p api/tools/python
keir@16688 47 @set -e ; if which $(DOXYGEN) 1>/dev/null 2>/dev/null; then \
ewan@6803 48 echo "Running doxygen to generate Python tools APIs ... "; \
ewan@6803 49 $(DOXYGEN) Doxyfile; \
emellor@6953 50 $(MAKE) -C api/tools/python/latex ; else \
emellor@6953 51 echo "Doxygen not installed; skipping python-dev-docs."; fi
ewan@6803 52
kaf24@9645 53 .PHONY: man-pages
emellor@7601 54 man-pages:
emellor@7601 55 @if which $(POD2MAN) 1>/dev/null 2>/dev/null; then \
emellor@7601 56 $(MAKE) $(DOC_MAN1) $(DOC_MAN5); fi
emellor@7601 57
emellor@7601 58 man1/%.1: man/%.pod.1 Makefile
emellor@7601 59 $(INSTALL_DIR) $(@D)
emellor@7601 60 $(POD2MAN) --release=$(VERSION) --name=`echo $@ | sed 's/^man1.//'| \
emellor@7601 61 sed 's/.1//'` -s 1 -c "Xen" $< $@
emellor@7601 62
emellor@7601 63 man5/%.5: man/%.pod.5 Makefile
emellor@7601 64 $(INSTALL_DIR) $(@D)
emellor@7601 65 $(POD2MAN) --release=$(VERSION) --name=`echo $@ | sed 's/^man5.//'| \
emellor@7601 66 sed 's/.5//'` -s 5 -c "Xen" $< $@
emellor@7601 67
kaf24@9645 68 .PHONY: clean
kaf24@895 69 clean:
ewan@13713 70 $(MAKE) -C xen-api clean
kaf24@2781 71 rm -rf .word_count *.aux *.dvi *.bbl *.blg *.glo *.idx *~
kaf24@2781 72 rm -rf *.ilg *.log *.ind *.toc *.bak core
kaf24@2781 73 rm -rf $(GFX) ps pdf html
ewan@6803 74 rm -rf api
emellor@7601 75 rm -rf man5
emellor@7601 76 rm -rf man1
kaf24@1177 77
kaf24@10538 78 .PHONY: distclean
kaf24@10538 79 distclean: clean
kaf24@10538 80
kaf24@9645 81 .PHONY: install
kaf24@2781 82 install: all
iap10@3537 83 rm -rf $(DESTDIR)$(pkgdocdir)
iap10@3537 84 $(INSTALL_DIR) $(DESTDIR)$(pkgdocdir)
ewan@13713 85
ewan@13713 86 $(MAKE) -C xen-api install
ewan@13713 87
iap10@3537 88 cp -dR ps $(DESTDIR)$(pkgdocdir)
iap10@3537 89 cp -dR pdf $(DESTDIR)$(pkgdocdir)
emellor@7601 90 $(INSTALL_DIR) $(DESTDIR)$(mandir)
emellor@7601 91 cp -dR man1 $(DESTDIR)$(mandir)
emellor@7601 92 cp -dR man5 $(DESTDIR)$(mandir)
kaf24@4145 93 [ ! -d html ] || cp -dR html $(DESTDIR)$(pkgdocdir)
kaf24@1177 94
kaf24@2781 95 pdf/%.pdf: ps/%.ps
iap10@3531 96 $(INSTALL_DIR) $(@D)
iap10@3528 97 $(PS2PDF) $< $@.new
iap10@3528 98 mv $@.new $@
kaf24@895 99
kaf24@2878 100 ps/%.ps: %.dvi
iap10@3531 101 $(INSTALL_DIR) $(@D)
iap10@3528 102 $(DVIPS) -Ppdf -G0 -o $@.new $<
iap10@3528 103 mv $@.new $@
kaf24@895 104
kaf24@2878 105 %.dvi: src/%.tex $(GFX)
iap10@3528 106 $(LATEX) $< >/dev/null
iap10@3528 107 if [ -e $*.toc ] ; then $(LATEX) $< >/dev/null ; fi
kaf24@895 108
kaf24@895 109 %.eps: %.fig
iap10@3528 110 $(FIG2DEV) -L eps $< $@
kaf24@895 111
kaf24@2781 112 html/%/index.html: src/%.tex
iap10@3531 113 $(INSTALL_DIR) $(@D)
iap10@3528 114 $(LATEX2HTML) -split 0 -show_section_numbers -toc_depth 3 -nonavigation \
iap10@3528 115 -numbered_footnotes -local_icons -noinfo -math -dir $(@D) \
kaf24@2948 116 $< 1>/dev/null 2>/dev/null