xcpweb

annotate interface/menu.html @ 4:1c27514d61a1

The submenus are ready
author Nikola Nikov <nikolanikov@webconnect.bg>
date Wed May 26 23:14:44 2010 +0300 (2010-05-26)
parents
children
rev   line source
nikolanikov@4 1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
nikolanikov@4 2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
nikolanikov@4 3 <head>
nikolanikov@4 4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
nikolanikov@4 5 <title>XCP web interface submenu test</title>
nikolanikov@4 6 <link href="rightmenu.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
nikolanikov@4 7 <script type="Text/JavaScript" Language="JavaScript" src="rightmenu.js"></script>
nikolanikov@4 8 <style media="all" type="text/css">
nikolanikov@4 9 .more-info {display:none}
nikolanikov@4 10 </style>
nikolanikov@4 11 <script type="text/javascript" language="javascript">
nikolanikov@4 12 var param;
nikolanikov@4 13 function createMenu(param,e) {
nikolanikov@4 14 if (inboxmenu.getMenu(param)) { inboxmenu.dropMenu(param); }
nikolanikov@4 15 var currentMenu = inboxmenu.createMenu(param);
nikolanikov@4 16 if (typeof(currentMenu) == 'object') {
nikolanikov@4 17 inboxmenu.appendInMenu(currentMenu,'item1','Item 1',"alert('Item 1')",'/interface/img/ico-arrow-right.png');
nikolanikov@4 18 inboxmenu.appendInMenu(currentMenu,'item2','Item 2',"alert('Item 2');",'/interface/img/ico-arrow-right.png');
nikolanikov@4 19 var subcurrent = inboxmenu.appendSubInMenu(currentMenu,'sub1','Sub1','/interface/img/ico-arrow-right.png');
nikolanikov@4 20 if (typeof(subcurrent) == 'object') {
nikolanikov@4 21 inboxmenu.appendInMenu(subcurrent,'submenu1','Sub Menu 1',"alert('Sub Menu 1')",'/interface/img/ico-arrow-right.png');
nikolanikov@4 22 }
nikolanikov@4 23 inboxmenu.appendInMenu(currentMenu,'item3','Item 3',"alert('item3');",'/interface/img/ico-arrow-right.png');
nikolanikov@4 24 inboxmenu.appendInMenu(currentMenu,'item4','Item 4',"alert('item4')",'/interface/img/ico-arrow-right.png');
nikolanikov@4 25 inboxmenu.openRightMenu('menu_'+param,e);
nikolanikov@4 26 }
nikolanikov@4 27 }
nikolanikov@4 28 </script>
nikolanikov@4 29 </head>
nikolanikov@4 30 <body>
nikolanikov@4 31 <a href="#" onclick="createMenu('current_prv',event);">teeeest menu</a>
nikolanikov@4 32 <div id="otherPages"></div>
nikolanikov@4 33 <div id="submenus"></div>
nikolanikov@4 34 </body>
nikolanikov@4 35 </html>