xcpweb

annotate index.html @ 8:dff069dff4b7

Many new things + some screenshot :)
author Nikola Nikov <nikolanikov@webconnect.bg>
date Tue Jul 13 01:15:04 2010 +0300 (2010-07-13)
parents
children c4237fb33e88
rev   line source
nikolanikov@8 1 <html>
nikolanikov@8 2 <title>XenCloudPlatform 0.1.1</title>
nikolanikov@8 3 <head>
nikolanikov@8 4 </head>
nikolanikov@8 5 <body>
nikolanikov@8 6 <p/>Citrix Systems, Inc. XenCloudPlatform 0.1.1
nikolanikov@8 7 <p/><a href="XenCenter.iso">XenCenter CD image</a>
nikolanikov@8 8 <p/><a href="XenCenter.msi">XenCenter installer</a>
nikolanikov@8 9 <p/><a href="interface/">xcpweb</a>
nikolanikov@8 10 </body>
nikolanikov@8 11 </html>