xcpweb

annotate interface/templates/main.html @ 6:fa572caf2edc

The interface template and the login part almost ready :)
author Nikola Nikov <nikolanikov@webconnect.bg>
date Tue Jun 15 00:35:25 2010 +0300 (2010-06-15)
parents
children dff069dff4b7
rev   line source
nikolanikov@6 1 Logged !!!
nikolanikov@6 2 The main template is loaded... now is time for the real content